ДГ Звънче
Детска градина в град Шумен

Обществен съвет

Съгласно чл.7,ал.2,от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училища са излъчени родители – представители от всички възрастови групи.

Мандатност на ОС 2016–2019 ; 2019 –2022год. –учреден месец септември 2020година.

Председател на ОС е г–жа Ж. Марински, протоколист С. Стоянова и членове с правомощия от ЗПУО.